(English version bellow)

Dani društvene uključenosti održat će se između 23. studenoga i 7. prosinca 2020. Tijekom ova dva tjedna više od 500 lokalnih podružnica ESN-a promovirat će aktivnosti kojima je cilj integrirati međunarodne studente u lokalne zajednice i obratno. Ovom će inicijativom međunarodni studenti imati priliku bolje razumjeti svoje lokalne zajednice i osvijestiti izazove koji se pojavljuju u njima; raditi zajedno s volonterima na jačanju društvene uključenosti ovih zajednica; širiti svijest o društvenim područjima djelovanja i imati opipljiv utjecaj te istodobno povećavajući osjećaj solidarnosti.

Iako postoje vrlo dobri primjeri efektivnih aktivnosti na terenu iz prošlih izdanja ovih Dana (npr. posjeti lokalnim školama, staračkim domovima, itd.), ove godine, zbog COVID-19 pandemije, suočeni smo s novim izazovom - novom stvarnošću. Ipak, to nas neće zaustaviti. Samo će nas potaknuti da istražimo nove alternative. Ovogodišnje aktivnosti Dana društvene uključenosti imat će vrlo jak fokus online: time ćemo osigurati da svi budu sigurni i istovremeno pokrenuti ljudsku maštu uz pomoć različitih tema i na taj ih način angažirati.

 

 

Aktivnosti organizirane pod okriljem Dana društvene uključenosti omogućit će međunarodnim studentima širom Europe da imaju društveni utjecaj u zajednicama u kojima studiraju. Na taj način imaju priliku postati aktivni europski građani koji su svjesni i empatični prema društvenim pitanjima i koji zajedno rade na boljoj i inkluzivnoj budućnosti. Ovaj aktivan i angažiran odnos prema društvu pokretačka je snaga koja će omogućiti Erasmus generaciji da promijeni svijet.

Neke od aktivnosti koje su organizirale lokalne podružnice ESN-a Hrvatska su akcije čiščenja, debate, humanitarne akcije, posjeti lokalnim azilima za pse, gledanje filmova i predavanja o aktualnim tematikama društvene uključenosti.

„Danima socijalne uključenosti želimo potaknuti internacionalizaciju kod kuće i razbiti tzv. Erasmus mjehurić okupljanjem međunarodnih i lokalnih studenata kako bi organizirali značajne aktivnosti za svoje lokalne zajednice. ESN teži 'obogaćenju društva putem međunarodnih studenata', a Dani društvene uključenosti najbolji su alat za postizanje ove misije.“

- Kostis Giannidis, predsjednik Erasmus studentske mreže

 

 

 

 

ESN organises Social Inclusion Days to advocate for social engagement in student mobilities
 

The Erasmus Student Network (ESN) is preparing to launch a new edition of the Social Inclusion Days, an initiative that aims to advocate for inclusive mobility programmes, through activities that bring together international students and members of local communities, in more than 42 countries.

The Social Inclusion Days took place between the 23rd of November and the 7th of December 2020. During these two weeks, more than 500 local associations of ESN promote activities that aim at integrating the international students into the local communities and vice-versa. With this initiative, international students will have opportunities to better understand their host communities and become aware of the issues among them; to work together with the volunteers on boosting the social inclusiveness of these communities; to spread awareness on social causes and to have a tangible impact, while increasing their sense of solidarity at the same time.

Although there are very good examples of impactful activities on the ground from past editions (e.g. visits to local schools and nursing homes, etc.), this year, 2020, we are facing a new challenge, a new reality, due to the COVID-19 pandemic. This won’t stop us, nonetheless. It will only make us explore new alternatives. This years’ Social Inclusion Days activities will have a very strong online focus: keeping everyone safe, but at the same time putting in motion people’s minds around different topics and keeping them engaged.

 

 

The activities organised under the umbrella of the Social Inclusion Days will enable international students across Europe to have a social impact within the communities that host them. As such, they have the chance to become active European citizens, who are aware and empathetic to societal issues, and who work together towards a better and inclusive future. This active and engaged attitude towards society is the driving force that will enable the Erasmus Generation to change the world.

Some of the activities organised by the local sections of ESN Croatia are cleaning actions, debates, humanitarian actions, visits to local dog shelters, watching movies and lectures on current topics of social inclusion.


 

“With the Social Inclusion Days we are aiming to foster Internationalisation at Home and break the ‘Erasmus Bubble’ by bringing international and local students together to organise meaningful activities for their local communities. ESN strives for the ‘Enrichment of society through international students’ and the Social Inclusion Days is the best tool to achieve this mission.”

- Kostis Giannidis, President of the Erasmus Student Network

 

 

Original article: https://bit.ly/37UC5ea

Translated and adapted by: Željka Gligora (Vice-Chair of the Croatian Communication Committee)