Skip to main content

23rd National Assembly ESN Croatia

       
Summary
ESN Hrvatska od 3. do 5. studenog 2023. godine održala je 23. Nacionalnu  platformu...
Image
Members of ESN Croatia taking a photo
Body

Text

Nacionalna platforma Dubrovnik - Free inside the walls

ESN Hrvatska od 3. do 5. studenog 2023. godine održala je 23. Nacionalnu  platformu.  Ugostila nas je lokalna sekcija ESN Dubrovnik, a prigodno tome naziv događaja bio je Free inside the walls. Volonteri iz sedam hrvatskih sekcija tijekom vikenda imali su priliku prezentirati svoj rad jedni drugima, razmijeniti iskustva i dobre prakse, naučiti nešto više o projektima koje provodi internacionalna razina ESN-a te diskutirati o budućnosti naše Mreže.  Osim volontera iz Hrvatske, u Dubrovniku su nam se pridružili i naši prijatelji iz Erasmus studentske mreže Srbija te Erasmus studentske mreže Češka. 

Prvog dana Platforme, potpredsjednica Ana Batinić educirala je prisutne volontere o priručniku Mobilnost na jednom mjestu - Priručnik za studente i mlade. Ideja o priručniku nastala je prije tri godine te je i realizirana zahvaljujući sedmeročlanoj radnoj grupi ESN-a Hrvatska. Uslijedile su prezentacije naših gostiju iz Srbije i Češke kako bi se volonteri iz Hrvatske mogli upoznati s njihovim nacionalnim organizacijama, strukturom te njihovim radom i projektima. Webmaster ESN-a Hrvatska održao je prezentaciju o korisnim alatima koji su nam dostupni kao neprofitnoj organizaciji, kako do njih doći i kako ih koristiti. Prezentirana su izvješća i s internacionalnih događaja na kojima su prisustvovali naši članovi, s ciljem njihova približavanja volonterima te isticanjem novih znanja koja su sudionici na njima stekli. 

U subotu su Nacionalni odbor i Vijeće vanjskih suradnika održali izvješća o radu od prethodne Nacionalne platforme u Zagrebu, nakon čega su volonteri imali priliku postaviti im pitanja o prezentiranim sastancima i odrađenim zadacima. Članovi Nacionalnog odbora prezetirali su internacionalne projekte kao što su Erasmus Destination of the Year te Erasmus Generation in Action te kako se u njih možemo uključiti i koja su naša zaduženja.  U drugom dijelu dana Luka Šulc, Webmaster ESN-a Hrvatska, educirao je članove o partnerima s radionicom  Elevator pitch - kako privući potencijalne partnere?, Nikolina Vidaković, Menadžerica aktivnosti ESN-a Hrvatska održala je radionicu Can we fix it? Yes, we can! na kojoj su volonteri imali priliku rediti u timu i zajedno doći do ideja za buduće aktivnostidok je Matej Tibor, HR menadžer ESN-a Zagreb održao radionicu Listen tijekom koje su volonteri naučili kako aktivno slušati druge članove s kojima rade i kako im to može pomoći prilikom komuniciranja. Dražen Vidaković iz ESN-a Srbija održao je radionicu Team Cooperation. 

Zadnjeg dana događaja predstavljeni su rezultati glasanja o promjeni Statuta i Pravilnika te je Katarina Bižanović, Predsjednica ESN-a Hrvatska, upoznala volontere s našim institucionalnim partnerom – Agencijom za mobilnost i programe EU (AMPEU) – i kako međusobno surađujemo po pitanju promicanja mobilnosti. Nakon službenog dijela platforme, prisutni volonteri obišli su Dubrovnik te uživali u neformalnim razgovorima. 

Još jednom hvala ESN-u Dubrovnik na organizaciji, a Studentskom zboru Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilištu u Dubrovniku što su podržali naš događaj. 

 

ESN Croatia held its 23rd National Platform from November 3rd to 5th, 2023. We were hosted by the local section of ESN Dubrovnik, and accordingly the name of the event was Free inside the walls. During the weekend, volunteers from seven Croatian sections had the opportunity to present their work to each other, exchange experiences and good practices, learn more about projects of the international level of ESN, and discuss the future of our Network. In addition to volunteers from Croatia, our friends from Erasmus Student Network Serbia and Erasmus student network Czech Republic joined us in Dubrovnik.

On the first day of the Platform, Vice President Ana Batinić educated the volunteers about the handbook "Mobility in one place - Handbook for students and young people". The idea of ​​the handbook was created three years ago and was realised thanks to the seven-member ESN Croatia working group. This was followed by presentations by our guests from Serbia and Czech Republic, so that volunteers from Croatia could become familiar with their national organisations, structure, and their work and projects. The Webmaster of ESN Croatia held a presentation on the useful tools that are available to us as a non-governmental organisation, how to get to them and how to use them. Reports from international events attended by our members were also presented, with the aim of bringing them closer to the volunteers and highlighting the new knowledge that the participants acquired.

On Saturday, the National Board and the Board Support  held reports on the work of the previous National Platform in Zagreb, after which the volunteers had the opportunity to ask them questions about the meetings presented and the tasks completed. Members of the National Board presented international projects such as Erasmus Destination of the Year and Erasmus Generation in Action, how we can get involved in them and what our responsibilities are. In the second part of the day, Luka Šulc, Webmaster of ESN Croatia, educated members about partners with the workshop Elevator pitch - how to attract potential partners?, Nikolina Vidaković, Activity Manager of ESN Croatia held the workshop Can we fix it? Yes, we can! where volunteers had the opportunity to work in a team and come up with ideas for future activities together, while Matej Tibor, HR Manager of ESN Zagreb, held a Listen workshop during which volunteers learned how to actively listen to other members they work with and how it can help them when communicating. Dražen Vidaković from ESN Serbia held a Team Cooperation workshop.

On the last day of the event, the results of the voting on changes to the Statutes and Standing Orders were presented, and Katarina Bižanović, President of ESN Croatia, introduced the volunteers to our institutional partner – the Agency for Mobility and EU Programs (AMEUP) – and how we cooperate with each other in mobility promotion. After the official part of the platform, the volunteers had the opportunity to explore Dubrovnik and enjoy informal conversations.

We would once again like to thank ESN Dubrovnik for the organisation and to the Student Union of the University of Dubrovnik and the University of Dubrovnik for supporting our event.

 

Napisala: Katarina Bižanović, Predsjednica ESN-a Hrvatska

Lektorirala: Lucija Begić, Projektna menadžerica ESN-a Hrvatska