*For the English version, scroll below*

Zajedništvo, poštovanje, inkluzivnost, međusobno pomaganje - sve su to neke od vrijednosti Erasmus Studentske Mreže koje su se mogle doživjeti na zadnjem  Nacionalnom treningu volontera. Organizacijski odbor kojeg su činile volonterke Elena i Petra te volonter Stjepan potrudili su se da ništa ne nedostaje tijekom boravka u hostelu u srcu Samobora. U Samobor su za vrijeme prvog vikenda u studenom volonteri četiriju lokalnih asocijacija ESN-a Hrvatska: ESN Rijeka, ESN Split, ESN Zadar i ESN Zagreb došli prenositi znanje i motivaciju. Sudionici su velikim dijelom bili novi članovi iako je i značajan broj nešto iskusnijih članova prisustvovao te se dodatno "naoružao" motivacijom i novim znanjem. Dijeljenje ideja, edukativne radionice, kreiranje planova suradnje među i unutar sekcija u pauzama te pozitivna atmosfera krasili su boravak volontera u Samoboru. 

Prvi su se dan volonteri smjestili u hostel te je uslijedilo međusobno upoznavanje. Nakon toga su se u grupama okušali u kvizu s pitanjima o općoj kulturi koji su kreirali članovi Organizacijskog odbora čime je Nacionalni trening otvoren. 

U subotu ih je dočekao niz radionica koje su vodile volonterke Ana Batinić, Anja Miljković i Roma Đurić. Volonteri su najprije podijeljeni u grupe po sekcijama pripremali prezentacije na temu funkcioniranja vlastite lokalne asocijacije. Naposljetku su međusobno prezentirali svoju sekciju, njenu strukturu, timove i najpoznatije događaje. Tu su priliku iskoristili za razmjenjivanje iskustava te ideja po pitanju organiziranja događaja. Nakon pauze, uslijedila je radionica na temu nenasilne komunikacije. Ono je rezultiralo dodatnim međusobnim upoznavanjem te dijeljenjem vlastitih iskustava po pitanju izražavanja emocija koristeći se različitim metodama. U jednoj su od radionica volonterke Ana, Anja i Roma upoznavale nove članove s načinom funkcioniranja same Udruge na nacionalnoj i lokalnoj razini, pozicijama te s brojnim prilikama koje volontiranje u ESN-u nudi. U posljednjoj subotnjoj radionici, volonteri su pokazali svoje sposobnosti rada u timu te su u timskom duhu zaključili produktivan dan. 

"Nacionalni trening je bilo iznad svakog očekivanja. Upoznala sam puno ljudi iz drugih gradova, ali i iz svojeg. Radionice su bile interaktivne i poučne, a kući ću ponijeti puno lijepih uspomena" - jedan je od komentara na edukativan i zabavan vikend u ESN okruženju jedne od naših volonterki.

Posljednji su dan Nacionalnog treninga volonteri nastavili u pozitivnoj atmosferi te su se u timovima okušali u osmišljavanju i organiziranju događaja na lokalnoj i nacionalnoj razini slijedom smjernica koje takav zadatak zahtjeva. Prije samoga zatvaranja, volonteri su međusobno podijelili dojmove, istaknuli što su naučili te što će ponijeti sa sobom u svoje lokalne asocijacije. Nacionalni trening je zatvoren u izrazito pozitivnom duhu te je rezultirao novim idejama, saznanjima, dodatnom motivacijom i novim prijateljstvima! To je pokazatelj važnosti provedbe ovakvog tipa događaja na kojem članovi osvještavaju vlastite mogućnosti, upoznaju se sa samom svrhom Udruge i njenim značajem za širu zajednicu.

Napisala: Nikolina Barišić (volonterka ESN-a Zagreb)

Lektorirala: Laura Šlajhert (Komunikacijska menadžerica ESN-a Hrvatska)


 

English version:

Unity in diversity, diversity in the unity, fun in friendship and respect, openness with tolerance, students helping students - all of these are some of the values ​​of the Erasmus Student Network that have been experienced at the recent National Training of ESN Croatia in Samobor. The organizing committee, which consisted of volunteers Elena, Petra and Stjepan, made sure that nothing was missing during the stay at the hostel in the heart of Samobor. Volunteers from four local associations of ESN Croatia; ESN Rijeka, ESN Split, ESN Zadar, and ESN Zagreb, came to Samobor during the first weekend of November to share their knowledge and motivation. The participants were mostly new members, although a significant number of slightly more experienced members attended and additionally "armed" themselves with motivation and new knowledge. Sharing of ideas, educational workshops, creation of cooperation plans between and within associations during breaks, and a positive atmosphere graced the stay of ESN volunteers in Samobor.

On the first day, the volunteers settled in the hostel followed by first introductions. After that, volunteers divided into groups tried their hand at a quiz with questions about general culture created by members of the Organizing Committee, which opened the National Training.

On Saturday, volunteers were welcomed by a series of workshops led by volunteers Ana Batinić, Anja Miljković, and Roma Đurić. First of all, the volunteers were divided into groups by ESN associations and prepared presentations on the functioning of their own local association. Finally, they presented their association, its structure, teams, and the most famous events. The volunteers used this opportunity to exchange experiences and ideas on organizing events. After the break, there was a workshop on nonviolent communication. The volunteers used this opportunity to get to know each other even more and share their own experiences in expressing emotions using different methods. In one of the workshops, volunteers Ana, Anja, and Roma introduced new members to the way the Network itself functions at the national and local level, the positions and the numerous opportunities that volunteering in ESN offers. In the last Saturday workshop, the volunteers demonstrated their ability to work in a team and concluded this active Saturday with some team spirit.

"The National Training was beyond all my expectations. I met a lot of people from other cities, but also from my own. The workshops were interactive and educational, and I will take a lot of beautiful memories home" - was one of the comments of one of our volunteers on this educational and fun weekend in ESN’s environment.

On the last day of the National Training, the volunteers continued in a positive atmosphere and in teams tried their hand at designing and organizing events at the local and national level following the guidelines that such a task requires. Before the closing, the volunteers shared their impressions, highlighted what they had learned and what they will take with them to their local associations. The National Training was closed in an extremely positive spirit and resulted in new ideas, knowledge, additional motivation and new friendships! This is an indicator of the importance of continuing to hold this type of event in which members become aware of their own possibilities, become familiar with the very purpose of the Network and its significance for the wider community.

Written by: Nikolina Barišić (volunteer of ESN Zagreb)

Proofread by: Laura Šlajhert (Communication Manager of ESN Croatia)