Nacionalna platforma Osijek bila je 18. po redu u povijesti, čime je simbolično obilježena punoljetnost naših Nacionalnih platformi. Za razliku od prethodnog izdanja, nažalost, zbog stalne nepredvidljivosti vremena u kojem živimo, ova Nacionalna platforma je održana online, ali to nije spriječilo sudionike da dožive drugačiji Prvi maj i uživaju u druženju jedni s drugima premda u online svijetu. Tijekom ta dva dana fokus se s važnih tekućih tema premjestio i na rasprave o budućnosti jer je ovo ipak bila izborna Nacionalna platforma.

Petak je započeo s novostima o radu članova Nacionalnog odbora i članova Vijeća Vanjskih suradnika Nacionalnog odbora te se proširio na lokalne podružnice u kojima je svaka od njih dobila svoje vrijeme u središtu pozornosti. Osim toga, dobili smo novosti od Kandidatske sekcije ESN Čakovec kao i potencijalno zainteresirane organizacije iz Šibenika. Ostatak dana obilježili su razgovori o međunarodnoj razini, Nacionalnoj agenciji za mobilnost i EU programe te vijestima o financijama. Na kraju, ali ne i najmanje važno, sudionici su također imali priliku čuti više o radu radne skupine za Priručnik o mobilnosti i nacionalnog tima zvanog CROmCom (Croatian Communication Committee).

S druge strane, subota je konačno dala priliku da zasjaju nedvojbeno glavne zvijezde Nacionalne platforme. Svaki od budućih kandidata Nacionalnog odbora dobio je priliku iznijeti svoje ideje za mandat. Nakon mnogih prezentacija i još više pitanja, rezultat je bio novi i puni Nacionalni odbor sa sedam nevjerojatnih ljudi spremnih da preuzmu kormilo za nadolazeću godinu. Izbor novog Nacionalnog odbora nije bio jedino glasanje dana jer je Skupština također službeno odobrila ESN Čakovec kao novu lokalnu podružnicu u svoje redove, čime je ukupan broj sekcija u ESN-u Hrvatska povećan na sedam.

Sveukupno gledano, Nacionalna platforma je unatoč formatu uspjela napraviti sve što je željela i pozdravila mnoge promjene koje će definirati sljedeću godinu ESN-a Hrvatska. Umjesto gledanja unatrag, pogled je usmjeren na budućnost; Nacionalna platforma Split, dolazimo!

 

Napisao: Božo Tadić (Predstavnik za odnose s javnošću i Financijski menadžer ESN-a Osijek)

Lektorirala: Lina Mohorić (Predstavnica za odnose s javnošću ESN-a Hrvatska)

 

18th National Assembly (Online)


 

The National Assembly Osijek was the 18th one in history, symbolically marking our National Assemblies' adulthood. Unlike the previous one, sadly, due to the ongoing unpredictability of the times we live in, the National Assembly was moved online, but that didn't stop the participants from experiencing a different kind of the 1st of May and enjoying each other’s company in the online world. During those two days, the focus shifted from important ongoing topics to discussions about the future as this was an elective National Assembly.

Friday started with updates from the National Board and Board Support members and expanded to the local ESN associations (sections) where each of them got their time in the spotlight. In addition to that, we got to hear updates from our ESN Čakovec Candidate Section as well as a potentially interested organisation from Šibenik. The rest of the day was marked with discussions about the international level, AMPEU, and financial news. Last but not least, the participants also had the chance to hear more about the work of the Mobility Booklet Working Group and CROmCom, the Croatian Communication Committee.

On the other hand, Saturday finally gave arguably the main stars of the National Assembly the chance to shine. Each of the National Board applicants got the opportunity to present their ideas for the 2021/2022 mandate. After many presentations and even more questions, the result was a new and full National Board with seven amazing people ready to take the helm for the upcoming year. Electing a new National Board wasn't the only vote of the day, as this National Assembly officially welcomed ESN Čakovec as a new section, increasing with this decision the total number of local associations in ESN Croatia to seven.

Overall, the National Assembly managed to do everything it sought out despite the format and welcomed many changes that will define the following year for ESN Croatia. Instead of looking back, the sight is set on the future; National Assembly Split, here we come!

 

Written by: Božo Tadić (Communication Manager of ESN Osijek

Proofread by: Lina Mohorić (Communication Manager of ESN Croatia)